Algemene Voorwaarden Salon

Ondernemingsgegevens
Vicky De Roeck
Vicky Nails - Diamond Beauty Center Antwerp
Kapellensteenweg 26, 2920 Kalmthout (BE)
BE0682.874.258


1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Vicky De Roeck DBCAntwerp (verder genoemd als salon) en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen salon

Het salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Het salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan het salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag het salon 100% van betaling voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het  salon komt, mag het salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken betaling berekenen.
Het salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de cliënt melden.
Het salon mag de cliënt weigeren wanneer deze ziek is, mensen in de omgeving heeft
besmettelijke ziekte hebben. Client dient ten alle tijden deze informatie naar waarheid te verstekken. Dit geldt ook voor het salon jegens cliënt.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de het salon.
Client ontvangt een vragenlijst die naar waarheid dient ingevuld te worden.
Indien de cliënt deze niet invult of niet naar waarheid invult kan toegang tot het salon ontzegt worden.
Client komt (zeker zolang de Covid-19 maatregelen van kracht zijn) alleen naar de salon, maximaal 5 minuten voor aanvang van de afspraak. Wanneer cliënt meer dan 15 minuten te laat is kan de behandeling vervallen, dient dan 50% van de afgesproken behandeling te voldoen aan de behandelaar waar de afspraak mee is gemaakt.
Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet welkom in het salon. Behandelingen worden niet uitgevoerd bij personen onder 16 jaar. muv oorpiercing.
Covid-19 (Corona) e/a uitbraken van besmettelijke ziektes.
Het salon houdt zich aan de richtlijnen van de overheid en het opgemaakte protocol. Client dient deze ten alle tijden op te volgen. Wanneer cliënt deze weigert zal de toegang tot het salon, winkel en opleidingsruimte ontzegt worden.
1. Client dient bij binnenkomst sieraden te verwijderen en weg te stoppen.
2. Client zet geluid van telefoon uit en stopt deze ook weg, tenzij in een noodsituatie. Indien klant een voorbeeld heeft kan deze getoond worden voor de behandeling.
3. Client hangt zelf, jas e.d. op aan kapstok
4. Client wordt begeleid naar plaats waar de handen gewassen/ontsmet worden.
5. Client neemt plaats op de door aan gewezen plaats.
6. De behandeling zal worden uitgevoerd volgens protocol.
7. Het salon zal alle regels volgens het protocol in acht nemen.

 

4. Betaling

Het salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Het salon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of payconic betaling te voldoen.

 

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet het salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan het salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Het salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Het salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het  salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


6. Geheimhouding

Het salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, het salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

Het salon en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Het salon en/of een van de medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongelukken met materieel of persoonlijk letsel die in of rond het salon plaats vinden.
Het  salon en medewerkers is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.
Vicky De Roeck en of medewerkers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongelukken met materieel of persoonlijk letsel, ziektes en of aandoeningen die in of rond het salon/winkel/ opleidingscentrum of de openbare ruimtes in het pand plaats vinden.


8. Garantie

Het salon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie tot 2 beschadigde nagels. Deze garantie vervalt indien:
De cliënt zicht niet aan de regels houdt tijdens de behandeling (gebruik van gsm, aan je gezicht en handen komt, eten.)
De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
De cliënt andere producten dan de door het geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagel, niet heeft opgevolgd.
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 
Nagelreparatie na garantie bedraagt € 5,00/st.

 

9. Beschadiging & diefstal

Het salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Het salon meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking liefst schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van het salon. Het salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal het salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. Het salon en Vicky De Roeck geven geen geld terug voor geleverde diensten.

 

11. Nail art

Indien het salon een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij het salon. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan het salon. Het salon mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft het salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

13. Recht

Op elke overeenkomst tussenhet salon en de cliënt is Belgisch recht van
toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Belgische tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.
Vicky De Roeck, Vicky Nails -  Diamond Beauty Center Antwerp
Kapellensteenweg 26, 2920 Kalmthout www.dbcantwerp.be dbcantwerp@gmail.com BTW BE 0682.874.258